Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Hypnotic Poison

Sylvie Fleury

Hypnotic Poison

Sylvie Fleury

Palettes of shadows

Sylvie Fleury

Palettes of shadows

Sylvie Fleury

Camino del Sol

Sylvie Fleury

Camino del Sol

Sylvie Fleury

Bronze sculptures

Sylvie Fleury

Bronze sculptures

Sylvie Fleury

New Works

Sylvie Fleury

New Works

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Yes to All

Sylvie Fleury

Yes to All

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury

Sylvie Fleury